NA VAŠA PITANJA ODGOVARA “AUDIT” d.o.o. BANJA LUKA

Poreska uprava je objavila uputstvo odnosno Primjere obračuna

UPUTSTVO / PRIMJERI OBRAČUNA

 

Pojašnjenje vezano za obračun plate prema modelu fiksne neto plate

1. Neto plata 800,00KM

2. Bruto plata prije odlaska na porodiljsko odsustvo 1.293,53KM

3. Osnovica doprinosa za vrijeme porodiljskog odsustva (1,293.53×80%)= 1.034,82KM.

4. Obračun doprinosa 1.034,82x 33% = 341,49 KM

5. Utvrđivanje bruto plate za vrijeme porodiljskog odsustva

BP=(N‐20+0, 2376BPP)/0,90

BP=(800,00‐20,00+0, 2376 x1.293,53)/0,90

BP= (780,00+307,34)/0,90

BP=1.208,15KM

6. Obračun poreza na lična primanja

6.1. Poreska osnovica=Bruto plata –doprinosi‐ lični odbitak =

1.208,15‐341,49‐200,00=666,66KM

6.2. Porez na lična primanja:  666,66h10%= 66.66KM

7. Kontrola tačnosti:

Bruto plata‐doprinosi‐porez =Neto plata

1.208,15‐341,49‐66,66=800,00KM

8. Smanjenje izdatka poslodavca po osnovu bruto zarada

1.293,53‐1.208,15=85,38KM